Fjern
Support
Support
Gå til support
Mit
DanDial
Mit DanDial
Kurv
0 varer i kurv

 
Vilkår og betingelser for hosted telefoni

Maj 2017
 

Generelt
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra DanDial Networks A/S og/eller DanDial Mobil A/S (herefter blot benævnt DanDial med mindre er aftalt skriftligt. De til enhver tid gældende ”Almindelige vilkår og betingelser for hosted telefoni” kan ses på www.dandial.dk.

Tilbud
Tilbud er gyldige i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre anden acceptfrist er aftalt skriftligt.
                                                                            
Levering
Den hostede løsning implementeres efter nærmere aftale med kunden. DanDial kan ikke drages til ansvar for forsinket levering, såfremt kundens afgivne teleselskab ikke vil afgive kundens numre til ønsket dato eller for at der opstår tekniske komplikationer i forbindelse med porteringen.
 
Portering
Ved portering (flytning) af kundens eksisterende fastnet- og mobilnumre til DanDial eller dennes underleverandør skal Kunden underskrive en fuldmagt, der giver DanDial fuldmagt til at i gang-sætte porteringen.

Fuldmagt kan enkelte gange undlades til gengæld for ICC-numre.

DanDial kan ikke gøres ansvarlig, såfremt eventuelle ydelser hos det tidligere teleselskab bortfalder efter porteringen eller såfremt det afgivne teleselskab fakturerer kunden for at opsige aftale indenfor eventuel bindingsperiode.
 
Mangler og reklamation
Kunden er forpligtet til hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter en fejl eller mangels konstatering, at rapportere sådanne fejl eller mangler til DanDial. I modsat fald fortaber Kunden retten til at gøre fejlen eller manglen gældende over for DanDial. Fejl kan rapporteres via telefon, e-mail eller brev. Informationerne kan ses nederst på denne side.

Reklamationsret ved køb af hardware
Ved Kundens indgåelse af aftale om køb af hardware gælder følgende vilkår for reklamationsret:

Ved modtagelse af hardware opfordres Kunden til at afprøve alle funktionaliteter med henblik på at sikre, at det leverede hardware er fri for mangler. Viser det sig, at det leverede hardware lider af en mangel og Kunden vil påberåbe sig manglen, skal Kunden give DanDial besked om manglen straks efter, manglen er opdaget eller burde have været opdaget, idet Kunden ikke senere kan gøre manglen gældende.

Returnering af hardware, skal det ske i original-emballage og efter forudgående aftale.

Servicemeddelelser og driftsinformation
Driftsinformation og meddelelser om idriftsættelse og opsigelse af abonnementer, overforbrug af data m.v. udsendes via e-mail til virksomhedens administrator.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at underrette

DanDial omkring ændringer af administratorens navn og e-mail. DanDial kan således ikke gøres ansvarlig, såfremt de udsendte informationer sendes til en uaktuel, ugyldig eller fraværsramt e-mail adresse.

Der kan udelukkende sendes information til én e-mail adresse pr. fakturakonto.

Priser 
Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet udtrykkeligt.
Priser og vilkår for roaming kan ses her dandial.dk/vilkaar-roaming

Prisen for at oprette en ny bruger på den hostede platform efter implementering af hovedordren er 500 kr. pr. stk. ekskl. moms.

Fakturering & Betaling
Fakturering sker månedsvist, typisk den 1. hverdag i måneden og betalingsfristen er 8 dage netto med mindre anden periode er aftalt skriftligt.

Faktura udsendes via e-mail eller post efter kundens ønske. Det er gratis at modtage fakturaer via e-mail. Fakturaerne kan ligeledes hentes på DanDials hjemmeside.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at e-mail adressen eller den fysiske postadresse er korrekt. Forkert adresse er ikke gyldig grund til at undlade at betale en faktura.

DanDial er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver rykkerskrivelse samt morarenter ifølge rentelovens til enhver tid fastsatte rentesatser og gebyrer. 

Såfremt kunden undlader at indbetale forfaldne beløb, kan DanDial vælge at lukke for telefonien efter forudgående skriftligt varsel.

Overdragelse
Overdragelse til tredjepart kræver skriftligt samtykke fra DanDial, som kan kræve at alle skyldige beløb betales inden overdragelse. DanDial kan kræve et overdragelsesgebyr på 495 kr.

Ændringer i vilkår og betingelser
DanDial kan ændre vilkår, priser og betingelser med 14 dages skriftligt varsel. Såfremt kunden ikke kan acceptere en varslet prisstigning, kan kunden skriftligt opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse. Denne skriftlige opsigelse skal foreligge, inden ikrafttrædelse af den varslede ændring. Ændringer til kundens fordel, varsles ikke nødvendigvis.

Ansvar
DanDial er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. DanDial er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab.

Kunden er ansvarlig for at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen, efter en samtale er tilendebragt.
DanDial er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommendes adgang til kundens telefoni – eller datasystem.

Ingen af parterne kan påberåbe sig misligholdelse (herunder erstatningspligt) i tilfælde af force
majeure, arbejdskonflikt, herunder arbejdskonflikt hos underleverandør. DanDial er ikke erstatningsansvarlig for tredjeparts leveringer og udstyr.
 
Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende DanDials produktansvar:

DanDial er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af DanDial eller andre, som DanDial har ansvaret for.

DanDial er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens det solgte er i Kundens besiddelse. DanDial er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er DanDial ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.

I den udstrækning DanDial måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde DanDial skadesløs i samme omfang, som DanDials ansvar er begrænset efter de 2 foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Aftalens varighed
Eventuel bindingsperiode fremgår af den underskrevne kundeordre. Bindingsperioden starter fra den dag ordren implementeres og løber i de måneder bindingsperioden er aftalt. Kunden er berettiget til at opsige enkelte abonnementer (dog max. 25%) indenfor bindingsperioden eller flytte dem til andre selskaber, så længe hovedaftalen består.

For nye abonnementer, der knyttes til kundens løsning, gælder den samme restbinding, som for hovedaftalen.

Det er ikke tilladt at lade abonnementerne ”sive” for på den på at omgås bindingsperioden.

Bindingen ophører efter aftaleperioden og herefter kan kunden til enhver tid flytte sine mobil- og fastnetnumre. Kunden er forpligtet til at betale alle udestående fordringer til DanDial, selv om fakturaerne først indgår, efter numrene er flyttet.

Opsigelse af aftale indenfor bindingsperioden
Bindingsperioden er ufravigelig fra DanDial side, medmindre der er opstået væsentlige fejl og mangler, som er afgørende for en rimelig drift af kundens telefoni.

Ønsker kunden at udtræde af aftalen før tid, skal lokalnummerabonnementerne betales for den resterende bindingsperiode og kunden skal desuden betale det afslag, der blev givet i forhold til den normale implementeringspris pga. bindingsperiode. Normalprisen for opkobling pr. lokalnummer er 500 kr. og teknikerprisen er 3500 kr.

Der gives ikke forholdsmæssigt afslag på implementeringsprisen, uanset hvor længe der er tilbage af bindings-perioden. Ved opsigelse indenfor bindingsperioden, skal kunden betale 25% af gennemsnitlig årsomsætning for at udtræde af aftalen før tid.

Bredbåndsforbindelser
Hvis kunden har tilkoblet IP-udstyr (f.eks. IP-tele-foner) til den hostede løsning anbefaler DanDial af sikkerhedsgrunde en bredbåndsforbindelse, der er koblet til DanDials MPLS, enten med QoS (Quality of Service) eller en dedikeret bredbåndsforbindelse, der er koblet via DanDials MPLS.

Såfremt kunden vælger en bredbåndsforbindelse uden om DanDials MPLS, kan DanDial ikke gøres ansvarlig for bredbåndsforbindelsens performance, samtalekvaliteten, fremkommeligheden eller for uautoriseret sikkerhedsangreb mod linjen.

Hvis DanDial skal fejlsøge på en bredbåndsforbindelse uden om DanDials MPLS og på netværksudstyr som ikke Dandial har leveret skal dette ske i samarbejde med kundens IT-supporter og tidsforbruget faktureres.

Skift til nyt teleselskab
Kunden er i samarbejde med sin nye teleudbyder ansvarlig for at flytte mobil- og fastnetnumre til det nye selskab til den dato, som kunden ønsker.

Angiver det nye selskab ikke en specifik nummerporteringsdato, overflyttes numrene som hovedregel den efterfølgende hverdag.

Underleverandører og samarbejdspartnere
DanDial Networks a/s kan frit vælge nye leverandø-rer eller samarbejdspartnere. Eventuelt skift af leve-randører eller samarbejdspartnere giver ikke Kunden ret til at opsige aftalen.

Særlige aftaler
Alle specialaftaler, som ikke er aftalt skriftligt, er ikke retslig gældende.

Værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Aalborg Byret i henhold til dansk ret.